Ana Sayfa  |  Arşiv  |  Sitene Haber Ekle  |  Sık Kull. Ekle  |  Sitenize Radyo  |  İletişim

Anasayfa Derneğimiz Dernek Haberleri Aidat Sorgulama Foto Galeri Video Ziyaretçi Defteri Yöresel Bilgiler Sitenize Radyo

Radyomuza Sponsor Aranmaktadyr. Irtibat U?ur A?DA? : 0549 205 00 75 / 0537 450 38 34

Anasayfa
Derneğimiz
Dernek Haberleri
Kayabeyi Haber
Düğün Haberleri
Aidat Sorgulama
Genç Çayıslılar Haber
Hastalarımız
Vefat Haberleri
Ardahan Haber
Çıldır Haber
Şairin Dilinden
Yazarlar
Foto Galeri
Video
Arsiv
Aidat Bilgileri
Ziyaretçi Defteri
Yöresel Bilgiler
Sitenize Radyo
Öne Çıkanlar
DÜĞÜN TARİHLERİ
KAYABEYİ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEGİ.
DOSTLUK GECESİNDE AŞIKLAR RESİTALİ.
Kayabeyi Köyü Bayramla?ma VYDEO
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu
3.DOSTLUK GECESİNİN TAMAMINI İZLEYİN 2
DOSTLUK GECESY VYDEO 1
Kayabeyi Gençlerinin İftar Yemeği
Genç ÇayysLyLar Sünnette Co?tu
ÖNSÖZ
Döviz  
  Dolar : 5.9944
  Euro : 5.4057
Hava  
 
 
 
Dernek Bşk.  

Sayit AĞDAŞ
Tel :
05358954607
 
Köy Muhtarı  

Muhittin KORKMAZ
Tel :05382724978
S. Kürsü  
Ystanbuldan Ayryl...
Ho?geldin...
allahyn rahmety u...
VATAN Görevine...
Sayaç  
18 Ağustos 2018
Bu Gün :  1376
Bu Ay :  9203
Bu Sene :  75773
Toplam :  118271
Ortalama :  346


islami site

altın fiyatları

Godaddy

Haberin Detayı

Ana sayfaya Dön

Tüzük
.
.9/.09/2

Ardahan İli Çıldır İlçesi Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü

 

 

ARDAHAN YLY ÇILDIR YLÇESY KAYABEYY KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANI?MA DERNE?Y TÜZÜ?Ü

 

Derne?in Ady, Merkezi, Amaç ve Çaly?ma Alany

Ady ve Merkezi*

Madde 1- Derne?in Ady : “Ardahan Yli Çyldyr Ylçesi Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i”dir.

Derne?in Merkezi : Ystanbul’dadyr.

Derne?in Amacy*

Madde 2- Derne?in amacy Kayabeyi Köylüleri olarak hem?ehrilik ve akrabalyk duygularyny geli?tirmek,dayany?malaryny ve Kayabeyi Köyünün sosyal,kültürel ve ekonomik yönlerinden kalkynmasyny sa?lamaktyr.

 

Çaly?ma Konulary, Çaly?ma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1-Dernek faaliyetlerinin etkinle?tirilmesi ve geli?tirilmesi amacyyla kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi e?itim çaly?malary yapmak,

2-Üyelerinin yararlanmalary ve bo? zamanlaryny de?erlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlary tefri? etmek,

3-Üyeleri arasyndaki ili?kinin devam ettirilmesi ve geli?tirilmesi için yemekli toplantylar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve e?lenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-E?itime destek amacy ile ihtiyaç sahibi ö?rencilere maddi ve manevi destekte bulunarak ba?aryly birey yeti?mesini sa?lamak. Dernek gerekti?inde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma iste?i bulunan muhtaç ö?rencilere burs vermek,

5-Dernek amaçlaryny gerçekle?tirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirba?lar satyn alabilir,

6-Do?al felaketler, ölüm, hastalyk ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Dü?ün, ni?an, bayram, festival vb) syrasynda ortaya çykan zorluklar kar?ysynda geleneklere uygun olarak üyeler arasynda her türlü kültürel , sosyal dayany?mayy sa?lamak,

7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacyyla yardymlar yapmak,

8-Amacyn gerçekle?tirilmesi için sa?lykly bir çaly?ma ortamyny sa?lamak amacyyla her türlü teknik araç ve gereç, demirba? ve kyrtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Dernek amaçlarynyn gerçekle?tirilmesi için ihtiyaç duydu?u gelirleri temin etmek amacyyla iktisadi, ticari ve sanayi i?letmeler kurmak ve i?letmek,

10-Amacyn gerçekle?tirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakyf kurmak,

11-Gerekli izin alynarak, derneklerin izinle kurabilece?i tesisleri kurmak,

12-Uluslararasy faaliyette bulunmak, yurt dy?yndaki dernek veya kurulu?lara üye olmak ve bu kurulu?larla proje bazynda ortak çaly?malar yapmak veya yardymla?mak,

13-Derne?in amacyny gerçekle?tirmek üzere, benzer amaçly derneklerden, i?çi ve i?veren sendikalaryndan ve meslekî kurulu?lardan maddî yardym almak ve ady geçen kurumlara maddî yardymda bulunmak,

14-Amacyn gerçekle?tirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayyly Dernek ve Vakyflaryn Kamu Kurum ve Kurulu?lary ile Yli?kilerine Dair Kanun hükümleri sakly kalmak üzere, kamu kurum ve kurulu?lary ile görev alanlaryna giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve di?er mal ve hizmetlerle kysa vadeli kredi ihtiyaçlaryny kar?ylamak amacyyla sandyk kurmak,

16-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

17-Ayny amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatysy altynda birle?mektir,

18-Derne?in amacy ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di?er derneklerle veya vakyf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu?laryyla ortak bir amacy gerçekle?tirmek için plâtformlar olu?turmak,

 

 

Üyelik Ko?ullary, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeli?in Sona Ermesi

Üyelik ve Ko?ullary*

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeli?i yasaklanmamy? gerçek ki?iler ile tüzel ki?iler üye olma hakkyna sahiptir.

Yazyly olarak yapylacak üyelik ba?vurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara ba?lanyr ve sonuç yazyyla ba?vuru sahibine bildirilir. Ba?vurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayyt edilir. Ayryca fiili veya kar?ylyksyz olarak derne?e hizmet eden, maddi ve manevi yarar sa?layan gerçek ya da tüzel ki?ilere, yönetim kurulu karary ile onursal üyelik unvany verilebilir.

 

Üyeli?in Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeli?in sona ermesi a?a?ydaki ko?ullarda gerçekle?ir.

Kendili?inden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranylan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeli?i kendili?inden sona erer.

Çykma Yle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazyly olarak bildirmek kaydyyla, dernekten çykma hakkyna sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ula?ty?y anda çyky? i?lemleri sonuçlanmy? sayylyr. Üyelikten ayrylma, üyenin derne?e olan birikmi? borçlaryny sona erdirmez.

Çykarylma Yle: Dernek üyeli?inden çykarylma sebepleri a?a?yda gösterilmi?tir:

1-Dernek tüzü?üne aykyry davrany?larda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçynmak,

3-Yazyly ikazlara ra?men üyelik aidatyny alty ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarynca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma ?artlaryny kaybetmi? olmak,

Yukaryda sayylan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karary ile üyelikten çykarylabilir.

Dernekten çykan veya çykarylanlar, üye kayyt defterinden silinir ve dernek malvarly?ynda hak iddia edemez.

 

 

 

 

Üyelerin Haklary*

Madde 6- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katylma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakky vardyr. Üye oyunu ?ahsen kullanmak zorundadyr.

Tüzel ki?inin üye olmasy halinde, tüzel ki?inin yönetim kurulu ba?kany veya temsille görevlendirece?i ki?i oy kullanyr. Bu ki?inin ba?kanlyk veya temsil görevi sona erdi?inde, tüzel ki?i adyna oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakky yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri ?unlardyr:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin verece?i giri? ve yyllyk aidat borcu yapylacak genel kurul toplantylarynda belirlenir.

Di?er Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzü?üne uymak ve derne?e ba?lylyk göstermekle yükümlüdürler. Her üye derne?in amacyna uygun davranmak, özellikle amacyn gerçekle?tirilmesini güçle?tirici veya engelleyici davrany?lardan kaçynmakla yükümlüdür.

 

Organlar

Dernek Organlary*

Madde 8- Derne?in Zorunlu Organlary;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

 

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kurulu? ?ekli, Toplanma Zamany ve Ça?ry ve Toplanty Usulü

Genel kurul, derne?in en yetkili karar organy olup; derne?e kayytly üyelerden; ?ube sayysy üçe ula?ty?ynda da ?ubenin do?al delegeleri ile ?ubede kayytly üyeler tarafyndan seçilmi? delegelerden olu?ur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda ola?an,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü?ü hallerde veya dernek üyelerinden be?te birinin yazyly iste?i üzerine otuz gün içinde ola?anüstü toplanyr.

Ola?an genel kurul, 3 yylda bir, Mart ayy içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanyr.

Genel kurul toplantyya yönetim kurulunca ça?rylyr.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantyya ça?yrmazsa; üyelerden birinin ba?vurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantyya ça?yrmakla görevlendirir.

 

 

 

 

 

 

Ça?ry Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzü?üne göre genel kurula katylma hakky bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katylma hakky bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazyly ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantyya ça?rylyr. Bu ça?ryda, ço?unluk sa?lanamamasy sebebiyle toplanty yapylamazsa, ikinci toplantynyn hangi gün, saat ve yerde yapylaca?y da belirtilir. Ylk toplanty ile ikinci toplanty arasyndaki süre yedi günden az, altmy? günden fazla olamaz.

Toplanty, ço?unluk sa?lanamamasy sebebinin dy?ynda ba?ka bir nedenle geri byrakylyrsa, bu durum geri byrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanty için yapylan ça?ry usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ykinci toplantynyn geri byrakma tarihinden itibaren en geç alty ay içinde yapylmasy zorunludur. Üyeler ikinci toplantyya, birinci fykrada belirtilen esaslara göre yeniden ça?rylyr.

Genel kurul toplantysy bir defadan fazla geri byrakylamaz.

 

 

Toplanty Usulü

Genel kurul, katylma hakky bulunan üyelerin salt ço?unlu?unun, tüzük de?i?ikli?i ve derne?in feshi hallerinde ise üçte ikisinin katylymyyla toplanyr; ço?unlu?un sa?lanamamasy sebebiyle toplantynyn ertelenmesi durumunda ikinci toplantyda ço?unluk aranmaz. Ancak, bu toplantyya katylan üye sayysy, yönetim ve denetim kurullary üye tam sayysynyn iki katyndan az olamaz.

Genel kurula katylma hakky bulunan üyelerin listesi toplanty yerinde hazyr bulundurulur. Toplanty yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi? kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafyndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlary kar?ysyna imza koyarak toplanty yerine girerler.

Toplanty yeter sayysy sa?lanmy?sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplanty yönetim kurulu ba?kany veya görevlendirece?i yönetim kurulu üyelerinden biri tarafyndan açylyr. Toplanty yeter sayysy sa?lanamamasy halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açyly?tan sonra, toplantyyy yönetmek üzere bir ba?kan ve yeteri kadar ba?kan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu?turulur.

Dernek organlarynyn seçimi için yapylacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazyrun listesindeki isimlerinin kar?ylaryny imzalamalary zorunludur.

Toplantynyn yönetimi ve güvenli?inin sa?lanmasy divan ba?kanyna aittir.

Genel kurulda, yalnyzca gündemde yer alan maddeler görü?ülür. Ancak toplantyda hazyr bulunan üyelerin onda biri tarafyndan görü?ülmesi yazyly olarak istenen konularyn gündeme alynmasy zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile di?er konulardaki kararlar ise açyk olarak oylanyr. Gizli oylar, toplanty ba?kany tarafyndan, mühürlenmi? ka?ytlaryn veya oy pusulalarynyn üyelerce gere?i yapyldyktan sonra içi bo? bir sandy?a atylmasy ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açyk dökümü yapylarak belirlenen oylardyr.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakky vardyr; üye oyunu ?ahsen kullanmak zorundadyr. Onursal üyeler genel kurul toplantylaryna katylabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel ki?inin üye olmasy halinde, tüzel ki?inin yönetim kurulu ba?kany veya temsille görevlendirece?i ki?i oy kullanyr.

Toplantyda görü?ülen konular ve alynan kararlar bir tutana?a yazylyr ve divan ba?kany ile yazmanlar tarafyndan birlikte imzalanyr. Toplanty sonunda, tutanak ve di?er belgeler yönetim kurulu ba?kanyna teslim edilir. Yönetim kurulu ba?kany bu belgelerin korunmasyndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

A?a?yda yazyly hususlar genel kurulca görü?ülüp karara ba?lanyr.

1-Dernek organlarynyn seçilmesi,

2-Dernek tüzü?ünün de?i?tirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurullary raporlarynyn görü?ülmesi ve yönetim kurulunun ibrasy,

4-Yönetim kurulunca hazyrlanan bütçenin görü?ülüp aynen veya de?i?tirilerek kabul edilmesi,

5-Derne?in di?er organlarynyn denetlenmesi ve gerek görüldü?ünde hakly sebeplerle onlaryn görevden alynmasy,

6- Üyeli?in reddi veya üyelikten çykarma hakkynda verilen yönetim kurulu kararlaryna kar?y yapylan itirazlaryn incelenmesi ve karara ba?lanmasy,

7-Dernek için gerekli olan ta?ynmaz mallaryn satyn alynmasy veya mevcut ta?ynmaz mallaryn satylmasy hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çaly?malary ile ilgili olarak hazyrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya de?i?tirilerek onaylanmasy,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarynyn kamu görevlisi olmayan ba?kan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarynyn tespit edilmesi,

10-Derne?in federasyona katylmasy ve ayrylmasynyn kararla?tyrylmasy ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derne?in ?ubelerinin açylmasynyn kararla?tyrylmasy ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derne?in uluslar arasy faaliyette bulunmasy, yurt dy?yndaki dernek ve kurulu?lara üye olarak katylmasy veya ayrylmasy,

13-Derne?in vakyf kurmasy,

14-Derne?in fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun di?er önerilerinin incelenip karara ba?lanmasy,

16-Derne?in en yetkili organy olarak derne?in di?er bir organyna verilmemi? olan i?lerin görülmesi ve yetkilerin kullanylmasy,

17-Mevzuatta genel kurulca yapylmasy belirtilen di?er görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Olu?umu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim kurulu be? asyl ve be? yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantysynda bir kararla görev bölü?ümü yaparak ba?kan, ba?kan yardymcysy, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi ?artyyla her zaman toplantyya ça?rylabilir. Üye tamsayysynyn yarysyndan bir fazlasynyn hazyr bulunmasy ile toplanyr. Kararlar, toplantyya katylan üye tam sayysynyn salt ço?unlu?u ile alynyr.

Yönetim kurulu asyl üyeli?inde istifa veya ba?ka sebeplerden dolayy bo?alma oldu?u taktirde genel kurulda aldy?y oy çoklu?u syrasyna göre yedek üyelerin göreve ça?rylmasy mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu a?a?ydaki hususlary yerine getirir.

1-Derne?i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü ki?iye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplaryna ili?kin i?lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazyrlayarak genel kurula sunmak,

3-Derne?in çaly?malary ile ilgili yönetmelikleri hazyrlayarak genel kurul onayyna sunmak,

4-Genel kurulun verdi?i yetki ile ta?ynmaz mal satyn almak, derne?e ait ta?ynyr ve ta?ynmaz mallary satmak, bina veya tesis in?a ettirmek, kira sözle?mesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdi?i yetki ile ?ube açmaya ili?kin i?lemlerin yürütülmesini sa?lamak,

6-Derne?in ?ubelerinin denetlenmesini sa?lamak ve gerek görüldü?ünde hakly sebeplerle ?ube yönetim kurullaryny görevden almak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açylmasyny sa?lamak,

8-Genel kurulda alynan kararlary uygulamak,

9-Her faaliyet yyly sonunda derne?in i?letme hesaby tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çaly?malaryny açyklayan raporunu düzenlemek, toplandy?ynda genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasyny sa?lamak,

11-Derne?e üye alynmasy veya üyelikten çykarylma hususlarynda karar vermek,

12-Derne?in amacyny gerçekle?tirmek için yetkisi dahilinde her çe?it karary almak ve uygulamak,

13-Mevzuatyn kendisine verdi?i di?er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Ba?kanyn Görev ve Yetkileri

Madde 11-

Derne?i temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantylaryna ba?kanlyk eder.

Genel kurulca yapylan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derne?in di?er organlaryna seçilen asyl ve yedek üyeleri mülki idare amirli?ine bildirilmesini sa?lar.

Dernek organlarynda ve yerle?im yerinde meydana gelen de?i?iklikleri otuz gün içinde mülki idare amirli?ine bildirilmesini sa?lar.

Derne?e ait tutulmasy gereken defter ve kayytlaryn tutulmasyny sa?lar.

Derne?in yyl sonu itibaryyla faaliyetlerini, gelir ve gider i?lemlerinin sonuçlaryny düzenleyece?i beyannameyi her yyl en geç nisan ayy sonuna kadar mülki idare amirli?ine verilmesini sa?lar.

Yurt dy?yndan yardym alynmasy halinde, bu yardymlaryn bankalar aracyly?yyla alynmasyny sa?lar.

Derne?in edindi?i ta?ynmazlary, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirli?ine bildirilmesini sa?lar.

Derne?in temsilcilik açmasy halinde, temsilcili?in adresi ve görevlendirilecek ki?i veya ki?ilerin mülki idare amirli?ine bildirilmesini sa?lar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantyya ça?yryr. Merkez ve ?ube görevlerinin etkin ve verimli yapylmasyny te?vikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek ba?kanynca yapylmasy gerekti?i belirtilen di?er konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanyr.

 

Denetleme Kurulunun Olu?umu, Görev ve Yetkileri*

Madde 12-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapylan genel kurula kadar seçilen üç asyl ve üç yedek üyeden olu?ur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derne?in tüzükte gösterilen amaç ve amacyn gerçekle?tirilmesi için sürdürülece?i belirtilen çaly?ma konulary do?rultusunda faaliyet gösterilip gösterilmedi?ini, defter, hesap ve kayytlaryn mevzuata ve dernek tüzü?üne uygun olarak tutulup tutulmady?yny, dernek tüzü?ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yyly geçmeyen aralyklarla denetler ve denetim sonuçlaryny bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandy?ynda genel kurula sunar.

Çaly?ma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu ba?kany veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantylaryna katylarak görü? bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayytlaryn, dernek yetkilileri tarafyndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste?inin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapylmasy gerekti?i belirtilen di?er konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanyr.

 

Çe?itli Hükümler

Derne?in Gelirleri*

Madde 13- Madde Derne?in Gelir Kaynaklary

Derne?in gelir kaynaklary a?a?yda sayylmy?tyr.

1-Asil üyeler derne?e giri?lerinde 50 (elli) YTL giri? aidaty öderler.

2-Üye aidaty: Üyelerden aylyk olarak 10YTL aidat alynyr. Yyllyk olarak ta 120 YTL aidat alynyr. Bu miktarlary artyrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

3-?ube ödentisi: Derne?in genel giderlerini kar?ylamak üzere ?ubeler tarafyndan tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si alty ayda bir genel merkeze gönderilir,

4-Gerçek ve tüzel ki?ilerin kendi iste?i ile derne?e yaptyklary ba?y? ve yardymlar,

5-Dernek tarafyndan tertiplenen çay ve yemekli toplanty, gezi ve e?lence, temsil, konser, spor yary?masy ve konferans gibi faaliyetlerden sa?lanan gelirler,

6-Derne?in mal varly?yndan elde edilen gelirler,

7-Yardym toplama hakkyndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba?y? ve yardymlar,

8-Derne?in, amacyny gerçekle?tirmek için ihtiyaç duydu?u geliri temin etmek amacyyla giri?ti?i ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9-Di?er gelirler.

Madde 14-Derne?in Gelir ve Gider Y?lemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeli?i EK- 17’de örne?i bulunan) “Alyndy Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracyly?y ile tahsili halinde banka tarafyndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alyndy belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende saty? fi?i, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapylyr. Ancak derne?in, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamynda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasy, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeli?i EK-13’te örne?i bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafyndan ki?i, kurum veya kurulu?lara yapylacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeli?i EK-14’te örne?i bulunan) “Ayni Yardym Teslim Belgesi” ile yapylyr. Ki?i, kurum veya kurulu?lar tarafyndan derne?e yapylacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeli?i EK-15’te örne?i bulunan) “Ayni Ba?y? Alyndy Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 15- Dernek amacyny gerçekle?tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasy halinde yönetim kurulu karary ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alymy konularynda olabilece?i gibi, nakit olarak da yapylabilir. Ancak bu borçlanma, derne?in gelir kaynaklary ile kar?ylanamayacak miktarlarda ve derne?i ödeme güçlü?üne dü?ürecek nitelikte yapylamaz.

 

Derne?in Yç Denetimi

Madde 16- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafyndan iç denetim yapylabilece?i gibi, ba?ymsyz denetim kurulu?laryna da denetim yaptyrylabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya ba?ymsyz denetim kurulu?larynca denetim yapylmy? olmasy, Denetim Kurulunun yükümlülü?ünü ortadan kaldyrmaz.

Denetim Kurulu tarafyndan en geç yylda bir defa derne?in derne?in denetimi gerçekle?tirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya ba?ymsyz denetim kurulu?laryna denetim yaptyrabilir.

Derne?in Feshi ve Tasfiye*

Madde 17- Dernek genel kurulu her zaman derne?in feshine karar verebilir. Genel kurulun derne?in feshine karar verebilmesi için, tüzü?e göre genel kurula katylma hakky bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantyda hazyr bulunmasy gerekir. Ylk toplantyda bu ço?unluk sa?lanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantyya ça?rylyr. Ancak, feshe ili?kin kararyn, her halükarda toplantyda hazyr bulunan üye ve delegelerin üçte iki ço?unlu?u ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derne?in tüm mal, para ve haklary, genel kurul kararyyla Kayabeyi Köyü Tüzel Ki?ili?ine byrakylyr.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak ko?ulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, i?letebilir ve i?lettirebilir.

 

Sandyk Kurma

Madde 19- Dernek sa?lanan kary üyelerine payla?tyrmamak, risturn faiz veya, sa?lanan kâry üyelerine payla?tyrmamak, gelir, faiz veya ba?ka adlarla üyelerine aktarmamak ?artyyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve di?er mal ve hizmetlerle kysa vadeli kredi ihtiyaçlaryny kar?ylamak amacyyla sandyk kurabilir.

 

 

 

 

Defter ve Kayytlar

Madde 20- Dernek, mevzuat do?rultusunda tutmasy gereken zorunlu defterleri tutar. Ayryca yönetim kurulu karary ile tutulmasy istenen di?er defterler de tutulabilir.

Madde 21-Hüküm Eksikli?i

Bu tüzükte belirtilmemi? hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çykartylmy? olan Dernekler Yönetmeli?i ve ilgili di?er mevzuatyn dernekler hakkyndaki hükümleri uygulanyr.

Geçici Madde 1- Ylk genel kurulda dernek organlary olu?turulana kadar, derne?i temsil edecek ve dernekle ilgili i? ve i?lemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri a?a?yda belirtilmi?tir.

 

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Bu Haber 2947 Kez Okundu

Bu Haber İçin Toplam 10 Kişi Oy Verdi...
   
   
Foto Galeri
Iftar Yeme?inden
Türk Bayra?y
2011 15 Mayys Resimleri
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapmak İçin Tıklayınız

Bu Kategoriye Ait Diğer Haberler
ÖNSÖZ
Ardahan İli Çıldır İlçesi Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Önsöz´üKayabeyi Köyü Kültür ve Dayanışma Derne...
 
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu 2013...
 
Kurucular Kurulu
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucular Kurulu...
 


Sitenize eklemek için tıklayın


Üye Girişi  

Kullanıcı Adı

:

Şifre

:
+ Yeni Üyelik
+ Şifremi Unuttum!

Yazarlar  
Sayit A?DA?
Sayit A?DA?
.5/.13/2

Uzun süre aradan sonra
Sayit A?DA?
Bayram Demir
Hakim KALA
U?ur A?da?
Ünal KALA
Tüm Yazarlar
Anket  
En Çok Okunanlar  
Video  
A?yk Metin Bulutlu - Kayabeyi Türküsü..
Syrry Denizo?lu - Turnalar..
A?yk Metin Bulutlu..
Kayabeyi Köylüleri Slayt1..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - A?armaynan Ay Saç..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - Ey Felek Senin El..
A?yk Bayram Denizo?lu - Anadyr Ana..
Murat Çobano?lu - A?larym..
Murat cobanoglu Neyine güveneyim yalan dü..
MURAT COBANOGLU Derdimi derdimi ..
Murat Çobano?lu & Ba?rymy Ezme Sevdi?im ..
S. ?im?eko?lu & Men Gocalmazdym ..
S. ?im?eko?lu Garip Yerde Ölenin Mazaryny..
Araçlar  
Bankalar  
Gazeteler  
Linkler
E-mail Listesi  

Adı Soyadı

:

E-mail

:

 

Rss | Sitene Ekle | Radyo Kodu |Künye |Gizlilik İlkeleri |Bize Ulaşın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım : Uğurlu Hosting   Yazılım : www.yakupvarol.com   Sayfa Düzeni : Uğur AĞDAŞ

Linkler : Ozanlar - Kayabeyi FM - Tesbih